TÄVLINGSREGLER

Senast uppdaterad: 2024-04-22

§ 1. Arrangör
Lundaspelen arrangeras av LUGI HF.

§ 2. Spelregler
Lundaspelen spelas efter IHF’s regler i tillämpliga delar och SHF’s tävlingsbestämmelser. Vid tolkningsfrågor rörande IHF’s regler gäller den engelska texten.

§ 3. Tävlingsform
Lagen indelas i grupper om max 6 lag. Alla möter alla i en enkelserie. Därefter avancerar lagen till slutspel utefter placering. Undantag kan förekomma.
Klasser med endast en grupp spelar enkel- eller dubbelserier i stället för gruppspel och slutspel.
B/G 8 är endagsturnering (med min. 4 matcher per lag) och spelas den 27/12 (flickor) resp den 28/12 (pojkar), inget slutspel finns och vi redovisar vare sig resultat eller tabeller.
B/G 9-14 spelas med A-, B- och C-slutspel, där 1:an o 2:an går till A-slutspel, 3:an o 4:an går till B-slutspel och 5:an o 6:an går till C-slutspel.
B/G 14-19 spelas med A och B-slutspel där 1:an och 2:an går till A-slutspel och övriga lag går till B-slutspel.
Ordningsföljden mellan lagen i gruppspel, enkel- och dubbelserie avgörs med ett vanligt poängsystem.
Om två eller flera lag har samma antal poäng, och om placeringen är avgörande för avancemang avgörs ordningen enligt följande:
1) Målskillnad
2) flest gjorda mål
3) inbördes möte
4) lottning (om avgörande för A- eller B-slutspel)
Oavgjorda matcher i slutspelet för B15/G15 och högre åldersklasser avgörs genom ”shoot out”.
Oavgjorda matcher i slutspelet för B14/G14 och lägre åldersklasser avgörs genom straffkast.
Klicka här för en instruktionsfilm om shoot-out.

§ 4. Klassindelning
B/G19 pojkar/flickor födda 2005 eller senare
B/G16 pojkar/flickor födda 2008 eller senare
B/G15 pojkar/flickor födda 2009 eller senare
B/G14 pojkar/flickor födda 2010 eller senare
B/G13 pojkar/flickor födda 2011 eller senare
B/G12 pojkar/flickor födda 2012 eller senare
B/G11 pojkar/flickor födda 2013 eller senare
B/G10 pojkar/flickor födda 2014 eller senare
B9/G9 pojkar/flickor födda 2015 eller senare
B8/G8 Mini pojkar/flickor födda 2016 eller senare
Inga överåriga spelare är tillåtna.

Parahandboll -Special class– 15 år och uppåt (blandad klass tjejer och killar).

§ 5. Antal spelare
Ett lag kan maximalt använda 17 spelare och fyra ledare under en match. Det är tillåtet att använda en spelare i flera av klubbens lag under turneringen, dock INTE i samma års-/åldersklass.

§ 6. Matchtid
Samtliga matcher spelas 2×15 minuter. Inget sidbyte sker – 1 minuts halvtidspaus.

§ 7. Inför match
Laguppställning
Laguppställningen skall registreras i anmälningssystemet senast 4 dygn innan lagets första match. Laguppställningen gäller under hela turneringen, men kan kompletteras. Lag som inte har lämnat in laguppställning innan matchstarten för sin andra match, utesluts ur turneringen. Alla deltagare på laguppställningen betraktas som att de har spelat med laget. Stickprovskontroll av laguppställning sker vid utvalda matcher. På laguppställningen måste lagansvarig lämna ett mobiltelefonnummer där laget kan nås under turneringen.
Spelardräkter
Vid lika tröjfärg byter bortalaget tröjor.

§ 8. Vid match
Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid spelplanen senast 15 minuter före matchens början (om ett lag är försenat skall tävlingsledningen kontaktas innan beslut tas).
• Lag som står först i spelprogrammet har avkast när matchen börjar.
• Lagen äger ej rätt att begära lag-time-out. Ingen time-out vid straffkast eller utvisning.
• Lag som lämnar spelplanen under pågående match utesluts ur turneringen.
• Efter match ska respektive lagansvarig signera domarkortet.
• Varje lag ansvarar för sina egna supportrars uppträdande.
• Användning av bärbara högtalaranläggningar är ej tillåtet i samband med match. Upprepad misskötsel kan leda till uteslutning av laget.
Bollar
Lag som står först i spelprogrammet ska erhålla spelduglig och godkänd boll. Matchbollen ska godkännas av domaren. Gällande bollstorlekar:
Kategori Storlek Mått Vikt
G19 2 54-56 cm 325-375 gram
G16 1 50-52 cm 290-330 gram
G15 1 50-52 cm 290-330 gram
G14 0 46-50 cm 250-300 gram
G13 0 46-50 cm 250-300 gram
G12 0 46-50 cm 250-300 gram
G11 0 46-50 cm 250-300 gram
G10 0 46-50 cm 250-300 gram
G9 0 46-50 cm 250-300 gram
G8 Gummi 42-45 cm 150-200 gram
B19 3 58-60 cm 425-475 gram
B16 2 54-56 cm 325-375 gram
B15 2 54-56 cm 325-375 gram
B14 1 50-52 cm 290-330 gram
B13 1 50-52 cm 290-330 gram
B12 0 46-50 cm 250-300 gram
B11 0 46-50 cm 250-300 gram
B10 0 46-50 cm 250-300 gram
B9 0 46-50 cm 250-300 gram
B8 Gummi 42-45 cm 150-200 gram

Match genomförd med annan bollstorlek än angiven räknas som godkänd matchboll och är ej anledning till protest.

§ 9. Särskilda Regler
Punktmarkering är tillåtet endast i B/G -15, -16 och -19 -årsklasserna.
Regeln gällande sista 30 sekunderna och skadad spelare används ej.
• Klister får endast användas i 15-, 16, -och 19-årsklasserna. Endast vattenbaserat klister får användas.
• 9 och 10-årsklasserna spelar med sänkt ribba.
• Domarens resultat gäller som officiellt matchresultat. Domarens tid är den officiella matchtiden.
Handbollsreglerna varierar från land till land. I en internationell turnering som Lundaspelen kan detta faktum skapa problem. Vi uppmanar alla deltagare att försöka lösa dessa problem i en vänlig anda.

§ 10. Ålderslegitimation
Samtliga spelare ska på begäran av tävlingsjuryn kunna styrka sin ålder. Detta gäller även svenska lag. Lag som använder okvalificerade spelare utesluts ur turneringen.

§ 11. Dispenser
Lag med överåriga spelare medverkar utom tävlan och övriga lag i gruppen kommer att informeras om detta. Lagets resultat anges till 0-10 varje match. Lundaspelen kommer inte att behandla dispenser om överåriga spelare. Vi rekommenderar att anmäla i äldste spelares ålder om man har överåriga spelare.
Lokala distriktsdispenser eller nationella dispenser gäller inte i Lundaspelen. Detta då Lundaspelen är en internationell sanktionerad turnering och internationella tävlingsregler gäller.
Det är inte tillåtet att representera två lag i samma ålder.
U8-11: Det är tillåtet utan begränsning för flickor att spela med pojkar och pojkar att spela med flickor. Lundaspelen kommer inte att behandla dispenser i andra åldrar.
Könsdysfori – Om diagnos könsdysfori finns ska alltid dispens beviljas alternativt om det juridiska könet inte stämmer överens med det faktiska könet. Ansökan skall göras hos administrerande förbund. Den beviljade dispensen ska skickas till tävlingsledningen (jury@lundaspelen.com) i samband med anmälan till Lundaspelen, och ej senare än tre veckor före första speldag.

§ 12. Domare & funktionärer
Domaren har den officiella matchtiden och det officiella matchresultatet. Samtliga matcher under Lundaspelen har planvärdar som sköter resultattavlan (inofficiellt matchresultat). Observera att resultattavlan endast är en service för åskådare, den gäller inte som matchresultat. Samtliga A-finaler kommer att vara bemannade med en utbildad tidtagare och sekreterare.

§ 13. Tävlingsjury
Protest- och bestraffningsärenden handläggs av tävlingsjuryn. Deras beslut kan inte överklagas eller ändras. Videogranskning av händelser i efterhand används inte. Det är domarnas observation av fakta som ligger till grund för tävlingsjuryns beslut.

§ 14. Protester
Protester skall lämnas muntligen inom 15 minuter efter slutförd match till Hallvärden. Hallvärden ringer omedelbart till tävlingsledaren. Mer information om protesthanteringen finns i respektive hallpärm samt i Lundaspelens app. Protestavgiften (600SEK) ska erläggas samtidigt som protesten lämnas in. Protestavgiften återfås om protesten godkänns.

§ 15. Diskvalifikation & uteslutning (blått kort)
Spelare och ledare som diskvalificeras blir automatiskt avstängda nästa påföljande match i turneringen utan särskilt jurybeslut. Detta gäller vid direkt rött kort, det vill säga ett rött kort efter en enskild händelse. Lagansvarig ansvarar för detta efterlevs. Uteslutning gäller inte efter tredje utvisning i samma match.
Spelare som utesluts (blått kort) är avstängda från vidare spel i turneringen fram till dess tävlingsjuryn fattat beslut om eventuella åtgärder.

§ 16. Klisterförbud
I klasserna B14/G14 och yngre är det förbjudet att använda klister. Bryter någon mot detta förbud vidtas följande åtgärder: Före match: Spelaren uppmanas att tvätta bort klistret.
Under match: Spelaren får muntlig tillsägelse och skall omgående tvätta bort klistret. Vid upprepning följer diskvalifikation, som dock ej medför automatisk avstängning.

§ 17. Walkover
Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsjuryn kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen, exempelvis om avsiktlig WO (walk over) gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen.

§ 18. Spelprogram
Lundaspelen förbehåller sig rätten att ändra i spelprogrammet både gällande gruppindelning, tider och spelplaner.

§ 19. Resultatservice
Fortlöpande resultat finns också på vår hemsida och i Lundaspelens app.

§ 20. Ordningsföreskrifter
Allmänt
* På laguppställningen angiven ledare är ansvarig för sina spelare vid eventuell skadegörelse.
* Det är förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker samt att hantera narkotikaklassade substanser.
* Tystnad gäller på varje skola från kl 23.00 till kl 06.00.
* Det åligger varje lag att grovstäda sin sovsal före avfärd och få städningen godkänd av förläggningsvärd.
* Samtliga deltagare skall följa anvisningar från Lundaspelens funktionärer.

§ 21. Brandsäkerhet
* Rökning är förbjuden i alla Lundaspelens lokaler och bussar.
* Det är absolut förbjudet att laga mat i förläggningssalar och korridorer.
* Det är förbjudet att lämna brännbart material i korridorer och salar, liksom att ställa ut bänkar, stolar etc i korridorer eller utomhus.
* Tänk på att dörrar mellan korridor och trapphus alltid skall vara stängda.
* Det är ej tillåtet att använda några pyrotekniska artiklar såsom smällare och fyrverkeripjäser.
Överträdelse av dessa regler behandlas av tävlingsjuryn och kan medföra uteslutning ur turneringen och avhysning från inkvarteringen!

§ 22. Försäkringar & ansvar
Varje lagledare måste tillse att samtliga deltagare är försäkrade både på och utanför planen. Lundaspelen har inga kollektiva försäkringar som täcker skador, sjukdomar, stölder eller skadegörelse. Lundaspelen är inte återbetalningsskyldig för ekonomiska förluster eller skadegörelse som kan uppstå av force majeure händelser såsom krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution eller liknande händelse, strejk, lockout, blockad. Vi uppmanar alla deltagare och ledare att aldrig lämna värdefulla föremål eller pengar utan uppsikt.

§ 23. Underrättelse om förändringar
Varje lagledare ansvarar för att deltagarna är informerade om tävlingsreglerna samt att försäkra sig om att han/hon har den senaste versionen av detta dokument.

§ 24. Force majeure
Vid den händelse att turneringen inte kan hållas eller blir uppskjuten på grund av händelser utanför turneringsledningens kontroll (force majeure*) eller på grund av händelser som ej kan anses bero på felaktig avsikt eller grov oaktsamhet från turneringsledningen, så kan inte turneringsledningen hållas ansvarig av delegationerna för vilka skador, kostnader eller förluster som uppstår, som exempelvis transportkostnader, boendekostnader, kostnader för extra beställningar, ekonomiska förluster etc.

Under dessa förhållanden förbehåller sig turneringsledningen rätten att behålla lag- och boendeavgifter att använda för en kommande turnering eller återbetala till deltagare efter avdrag av kostnader som turneringsorganisationen inte kunnat återfå från tredje part.

*Lundaspelen är på inget sätt återbetalningsansvarig för ekonomisk förlust eller skador som kan uppstå på grund av krig, krigsliknande händelse, inbördeskrig, revolution, uppror, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, blockad eller liknande händelser.