Uppdaterad 21-11-01

Följande regler och riktlinjer gäller avseende Corona/Covid 19 smitta under tiden för Lundaspelen i Handboll 2021.

 

1. Om Covid och vaccinkrav
Lundaspelen handboll ställer inga krav om vaccination för vare sig spelare, ledare eller funktionärer. Vi ser dock positivt på att vuxna i alla kategorier har vaccinerat sig och därmed undviker att bidra till eventuell smittspridning. Enligt svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderas ovaccinerade att inte delta i större idrottssammanhang där de kan komma i kontakt med framför allt ändre vixna som kan vara känsligare för smitta. Stor vikt läggs på individens eget ansvar.

Vi rekommenderar personer över 18 samt unga vuxna att om man ej är fullvaccinerad:
– hålla avstånd till andra och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.

Vi rekommenderar alla deltagare att iaktta de grundläggande regler som gäller för Corona vilket innebär att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit där det finns tillgängligt. Visa stor hänsyn till andra och bidra till ett smittsäkert beteende. Ledare har ett särskilt ansvar för unga spelare som deltar i turneringen genom att tillse att de följer ovanstående regler. Uppmana till handtvätt och extra hygien både före och efter spel, vid resor med allmänna kommunikationer samt i de förläggningar där man vistas tillsammans med sitt eget och andra lag.

 

2. Resa till/från eller vistelse under Lundaspelen
Det är teamens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad med de nationella regler som gäller för resa och vistelse till, inom och från Sverige. Lundaspelen kan inte anses vara ansvariga för vare sig resa till eller från cupen. Lagen skall inhämta sådan information från svenska myndigheter i den omfattning de inte är täckta av den information som ges via Lundaspelens hemsida. Lokala inreserekommendationer tillbaka till hemland ansvarar även teamen själv för att hålla sig informerade om. Möjlighet att testa sig för Anti-gen och få intyg för resa kan ske hos KRY som finns på Sparbanken Skåne Arena i Lund.

 

3. Vad gäller om en spelare/ledare har Covidsymtom och eller konstateras smittad?
Myndigheternas rekommendationer skiljer på vaccinerade och ovaccinerades situation enligt följande:

Ovaccinerade
Person som är smittad ska hållas i karantän från andra och följa de regler som gäller för smittade avseende att stanna hemma. Du kan gå tillbaka till fritidsaktiviteterna igen när du testat negativt, varit feberfri i minst ett dygn och känner dig frisk. Det kan du göra även om du fortfarande har kvar vissa luftvägssymtom som rethosta eller snuva. Det är symtom som kan finnas kvar en tid efter själva infektionen.

Vaccinerade
Om det är någon nära kontakt som är vaccinerad med 2 doser så behöver den personen bara testa sig om den får symtom inom 14 dagar från det att den träffade personen med covid-19. De nära kontakter som inte har symtom kan fortsätta spela i väntan på provsvar. De behöver inte testa sig igen om de är symtomfria men måste vara observanta på symtom och provta sig igen om de får symtom.

Nära kontakt
De personer som den smittade har bott/bor tillsammans med under den tid hen varit smittsam (från 48 tim innan symtomdebut) räknas som hushållskontakter och om de är ovaccinerade skall de inte träffa andra under en 7 dagars period från det att den smittade lämnade sitt prov. De skall också testa sig på dag 5 efter det att den smittade lämnade sitt prov. Om de har/får symtom skall de provta sig direkt. De som definieras som nära kontakt (inom 2 m under sammanlagt 15 min) och är ovaccinerade ska testas direkt när det blir känt att de har varit i nära kontakt.

Spelare som konstateras smittade utgår direkt från turneringen. Övriga spelare i samma lag ska vara uppmärksamma på symtom. Om det finns misstanke att ytterligare spelare är smittade ska de omedelbart testas och vid negativt test kan de spela vidare.

 

4. Vad gäller för självisolering/karantän?
I det fall avvaktan på testsvar inväntas ska teamet och dess ledare självisolera sig, kontakt tas med projektledaren eller Covidansvarig för Lundaspelen för vidare instruktioner kring måltider och förläggning eller övriga frågor.

 

5. Vad är individens ansvar?
Alla, även den som är fullvaccinerad, bör fortsatt vara uppmärksam på symtom, testa sig vid symtom och stanna hemma och undvika kontakt med andra människor vid misstanke om covid-19.  Fortsatt gäller ett stort ansvar på enskilda individer enligt smittskyddslagen: var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

 

6. Vad är råden till vuxna ovaccinerade
Den som inte är fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19:

– hålla avstånd till andra människor, följa rekommendationer om hygien, och
–  särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Ovaccinerade bör inte gå på större evenemang som till exempel idrottsevenemang.

Observera att: dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

7. Vad gäller för ett team som mött spelare som har konstaterad smitta.
Om spelare i team som mött spelare med konstaterad smitta kommer projektledare/Covid ansvarig vid Lundaspelen att kontakta berörda lag efter rekommendation från lokal vårdcentrals smittspårare. Därefter kommer beslut att meddelas om fortsatt spel kan ske eller vilka åtgärder som måste vidtas. Sådant lag ska vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och omedelbart testa sig om man misstänker smitta.

 

8. Tillgång till testning
Lundaspelen kan i ett unik samarbete med vårdgivaren KRY erbjuda lag att testa sig på Sparbanken Skåne Arena både för pågående Covidsmitta och för Anti-gen test samt att lag kan få intyg för hemresa till ursprungsland. Kostnaden för provtagning samt intyg bekostas av respektive lag och sker direkt till KRY. Möjlighet att boka tid för anti-gen och intyg finns genom att laget tar kontakt med KRY.

 

Vi följer Svenska Folkhälsomyndighetens rekommendationer och förhållningsregler. Dessa kan komma att uppdateras.
Det är varje lags enskilda ansvar att hålla koll på de in/utreseregler som gäller i sitt egna land

 

För övriga frågor avseende Corona situation, smitta eller annat hänvisas till:
Anette Greén, tel 0709833048. Det går också bra att ställa frågor till anette@lugihandboll.se