Följande regler och riktlinjer gäller avseende Corona/Covid 19 smitta under tiden för Lundaspelen i Handboll 2021. Ta del av hur du som funktionär/volontär behöver agera för att minska risken för smitta. Ta även del av vad som gäller för deltagande lag

 

1. Om Covid och vaccinkrav
Lundaspelen handboll ställer inga krav om vaccination för vare sig spelare, ledare eller funktionärer (förutom skolvärdarna som måste kunna uppvisa vaccinationbevis). Vi ser dock positivt på att vuxna i alla kategorier har vaccinerat sig och därmed undviker att bidra till eventuell smittspridning.

Från och med 1 december krävs det att vid alla allmänna sammankomster med totalt deltagarantal över 100 personer skall vuxna över 18 år kunna uppvisa vaccinationsbevis. Ett antal undantag från detta gäller enligt följande:

1. Funktionärer, domare, tränare, lagledare och spelare över 18 år och/eller annan volontärpersonal som har en uppgift inom Lundaspelen betraktas som personal och behöver inte uppvisa något intyg om vaccination eller negativt Covidtest så länge man ”arbetar” i sin roll som funktionär och eller volontär.

2. Så kallad ”personal” enligt ovan i hallar, matsalar eller skolförläggningar behöver inte uppvisa vaccinationsbevis (se undantag för skolvärdar) så länge man ”arbetar”.

3. Om man som funktionär eller volontär blir åskådare på match eller har annat ärende till någon av hallarna måste vaccinationsbevis kunna uppvisas.

Enligt svenska Folkhälsomyndigheten rekommenderas ovaccinerade att inte delta i större idrottssammanhang där de kan komma i kontakt med framför allt äldre vuxna som kan vara känsligare för smitta. Stor vikt läggs på individens eget ansvar.
Vi rekommenderar personer över 18 samt unga vuxna att om man ej är fullvaccinerad hålla avstånd till andra och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer 70 år och äldre.

Vi rekommenderar alla deltagare att iaktta de grundläggande regler som gäller för Corona vilket innebär att hålla avstånd, tvätta händerna och använda handsprit där det finns tillgänglilgt. Visa stor hänsyn till andra och bidra till ett smittsäkert beteende. Ledare har ett särskilt ansvar för unga spelare som deltar i turneringen genom att tillse att de följer ovanstående regler. Uppmana till handtvätt och extra hygien både före och efter spel, vid resor med allmänna kommunikationer samt i de förläggningar där man vistas tillsammans med sitt eget och andra lag.

 

2. Besökare, åskådare

Publik till Lundaspelens matcher som är över 18 ska kunna uppvisa giltigt Vaccinationsbevis samt legitimation för att tillträda hallarna där spel förekommer. Negativt PCR-test gäller ej. Detta gäller samtliga hallar som nyttjas under Lundaspelen under tiden den 26-30 december 2021. Personer som ej kan uppvisa giltigt bevis samt legitimera sig kommer inte att ges tillträde till spelen.

Spelare, ledare och volontärer i matsal/skolförläggning oavsett ålder behöver ej uppvisa Vaccinationbevis eftersom det inte betraktas som allmän sammankomst. Se dock ovan när vaccinationsbevis ska kunna uppvisas!

För att undvika trängsel i hallarna där spel förekommer ser vi helst att lag som inte spelar i aktuell hall inte besöker som publik.

 

3. Resa till/från eller vistelse under Lundaspelen
Det är teamens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad med de nationella regler som gäller för resa och vistelse till, inom och från Sverige. Lundaspelen kan inte anses vara ansvariga för vare sig resa till eller från cupen. Lagen skall inhämta sådan information från svenska myndigheter i den omfattning de inte är täckta av den information som ges via Lundaspelens hemsida. Lokala inresere-kommendationer tillbaka till hemland ansvarar även teamen själv för att hålla sig informerade om.
Möjlighet att testa sig för Anti-gen och få intyg för resa kan ske hos KRY som finns på Sparbanken Skåne Arena i Lund.

 

4. Vad gäller om en spelare/ledare/volontärer/funktionärer har Covidsymtom och eller konstateras smittad?
Nytt regelverk gäller från 1 december och kan komma att skärpas ytterligare. I nuläget gäller följande:

Misstänkt smitta
Personen med misstänkt smitta ska snarast möjligt testa sig för Covid. I avvaktan på svar från PCR test ska personen självisolera sig och får inte blandas med andra personer.
Vid positivt Covidsvar ska personen fortsätta att vara åtskild från osmittade personer och rekommenderas stanna hemma eller då man kommer från annan ort/land att åka hem snarast möjligt på ett betryggande sätt.

Nära hushållskontakt

Folkhälsomyndigheten har utfärdat allmänna rekommendationer för nära hushållskontakter dvs de du bor tillsammans med eller har umgåtts nära med under den senaste veckan. Följande gäller:

Har någon i hushållet bekräftad covid-19 får övriga i hushållet förhållningsregler.
Reglerna talar om vad ni ska göra för att inte sprida smittan vidare.

Du som är hushållskontakt till någon med bekräftad covid-19 ses som ett misstänkt fall och får förhållningsregler. Det gäller:

  • oavsett om du har symtom eller inte
  • även om du är vaccinerad
  • oavsett ålder.

Du ska stanna hemma i minst sju dagar. Du som är i förskoleklassålder eller äldre ska även testa dig:

Har du symtom rekommenderas du att testa dig direkt.
Är du symtomfri rekommenderas testning på dag fem från att den sjuka personen i hushållet har tagit sitt prov.
Du som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i ditt hushåll testade positivt. Du ska fortsätta vara uppmärksam på om symtom dyker upp även efter sju dagar.
Du som har haft covid-19 det senaste halvåret är generellt undantagen från förhållningsregler. Men om du får symtom ska du stanna hemma.

Obs att symtomfria personer får i avvaktan på eventuellt positiv provsvar tillgänglighet till matsalar och hallar och duschutrymmen. Vid positivt provsvar ska kontakt med Covidansvarig för att informera om vilka kontakter man haft under de senaste dagarna speciellt i det fall man misstänker att man kanha smittat andra.

 

5. Vad gäller för självisolering/karantän för lag och lagledare som delat rum?
I det fall avvaktan på testsvar inväntas ska teamet och dess ledare självisolera sig, kontakt tas med projektledaren eller Covidansvarig för Lundaspelen för vidare instruktioner kring måltider och förläggning eller övriga frågor.

 

6. Vad är individens ansvar?

Alla, även den som är fullvaccinerad, bör fortsatt vara uppmärksam på symtom, testa sig vid symtom och stanna hemma och undvika kontakt med andra människor vid misstanke om covid-19.
Fortsatt gäller ett stort ansvar på enskilda individer enligt smittskyddslagen: var och en ska medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att den som vet eller har anledning att misstänka att hen bär på en smittsam sjukdom är skyldig att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

 

7. Vad är råden till vuxna ovaccinerade

Den som inte är fullvaccinerad bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19:
hålla avstånd till andra människor, följa rekommendationer om hygien, och
särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.
Ovaccinerade bör inte gå på större evenemang som till exempel idrottsevenemang.

Observera att: dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

 

8. Vad gäller för ett team som mött spelare som har konstaterad smitta.
Om spelare i team som mött spelare med konstaterad smitta kommer projektledare/Covid ansvarig vid Lundaspelen att kontakta berörda lag efter rekommendation från lokal vårdcentrals smittspårare. Utgångspunkten är att laget spelar vidare tills eventuellt annat meddelas från smittspåraren. Därefter kommer beslut att meddelas om vilka åtgärder som måste vidtas. Sådant lag ska vara extra uppmärksamma på eventuella symtom och omedelbart testa sig om man misstänker smitta.

 

9. Tillgång till testning
Lundaspelen kan i ett unik samarbete med vårdgivaren KRY erbjuda lag att testa sig på Sparbanken Skåne Arena både för pågående Covidsmitta och för Anti-gen test samt att lag kan få intyg för hemresa till ursprungsland. Kostnaden för provtagning samt intyg bekostas av respektive lag och sker direkt till KRY.
Möjlighet att boka tid för anti-gen och intyg finns genom att laget tar kontakt med KRY.

 

10. Skydd och säkerhet

För din och andras säkerhet ber vi dig utöver ovanstående att följa de allmänna rekommendationerna om att hålla avstånd, undvika och avvärja trängsel i de miljöer där du deltar som volontär och funktionär. Tillgänglighet till handsprit, munskydd om du önskar och plasthandskar vid hantering av mat och eller vid städning ska finnas tillgängligt i alla lokaler under turneringen.

 

För övriga frågor avseende Corona situation, smitta eller annat hänvisas till:
Anette Greén, tel 0709833048. Det går också bra att ställa frågor till anette@lugihandboll.se